Monday, June 27, 2011

Thurgha Sooktham

The Durga sooktam in praise of Devi is one of the traditionally recited pancha sooktas of the Vedic tradition.
1.Om Jatavedase sunava masomamarati yato nidahati vedah
Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih
2.Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh
Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah
3.Agne tvam paaraya navyo asmaansvastibhiriti durgani vishva
Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh
4.Vishvani no durgaha jatavedassindhunna nava duritatiparshhi
Agne atrivanmanasa grinanoasmakam bodhayitva tanunamh
5.Pritanajitam sahamanamugramagni huvema paramatsadhasthath
Sa nah parshhadati durgani vishvakshamaddevo atiduritatyagnih
6.Pratnoshhikamidyo adhvareshhu sannachcha hota navyashcha satsi
Svanchagne tanuvam piprayasvasmabhyam cha saubhagamayajasva
7.Gobhirjushhtamayujonishhiktan tavendra vishhnoranusamcharema
Nakasya prishhthamabhisamvasano vaishhnavim loka iha madayantamh
Om kaatyaayanaaya vidmahe Kanyakumaari dhiimahi Tanno durgih prachodayaath
Om shaantih shaantih shaantih

http://www.astrojyoti.com/durgasooktam.htm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...